Directly available from stock
5% of the revenue is donated
Free Shipping From €35
Free Shipping From €35

Shopping Cart Close

1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

2 - Identiteit van de ondernemer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw aankopen en uw gebruik van de website www.kraek.com en vormen een contract tussen u en Van der Ham Design, KvK-nummer 77518896, Schoener 7, 1991XA Velserbroek (hierna te noemen “KRAEK”). Door een aankoop te doen en gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
   

Bedrijfs- en retouradres:

KRAEK | Van der Ham Design
Schoener 7
1991 XA Velserbroek

KvK-nummer: 77518896
Btw-identificatienummer: NL003204708B69

Contactgegevens klantenservice:
E-mailadres: info@kraek.com
 

 1. KRAEK biedt de volgende betaalmethoden aan: iDEAL, Bancontact, VISA, Mastercard, American Express, PayPal, Klarna Achteraf betalen, SOFORT, EPS, Giropay, KBC/CBC, Belfius Direct Net, ING Home'Pay. De consument is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. KRAEK heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan. 
 1. Als de consument een bestelling plaatst bij KRAEK, kan KRAEK de volgende gegevens van hem of haar vragen:
 • naam en adres, zodat KRAEK de bezorging van het product correct kan afhandelen.
 • e-mailadres en telefoonnummer, zodat KRAEK de consument op de hoogte kan houden van de bestelling.
 • betalingsinformatie, zoals het bankrekeningnummer van de consument. Dit gebruikt KRAEK om de bestelling af te ronden. De gegevens worden versleuteld verstuurd en niet opgeslagen. 

Tijdens betalingen wordt de verbinding tussen de consument en www.kraek.com beveiligd. Met behulp van SSL worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de consument geen speciale software nodig. De consument herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van de browser.

Bij vragen of onduidelijkheden kan de consument mailen naar info@kraek.com

 1. Bankgegevens KRAEK: 

Tenaamstelling: Van der Ham Design
Bankrekeningnummer: NL26 KNAB 0400 9273 06
Bank: KNAB

 

3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos en langs elektronische weg worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. KRAEK heeft het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. 

 

4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 1. KRAEK is niet gebonden in geval van overduidelijke fouten en vergissingen in onze aanbiedingen.

 

5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 1. KRAEK bevestigt de ontvangst van een elektronisch ontvangen aanvaarding onmiddellijk aan het door de consument opgegeven e-mailadres. De consument is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres tijdens het bestelproces.  

 

6 – Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Als het teruggestuurde product is gecontroleerd en goedgekeurd, ontvangt de klant een email ter notificatie en wordt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald aan de consument. Indien de consument een ander product wilt bestellen, dan dient hij of zij een nieuwe bestelling te plaatsen. Verzendkosten van de aankoop worden terugbetaald indien de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, dan zijn de verzendkosten van de aankoop voor de rekening van de consument.
 2. Producten kunnen worden geretourneerd naar het retouradres in artikel 2.1. De consument dient op het meegeleverde retourformulier aan te geven welk artikel teruggestuurd wordt en optioneel wat de reden is van je retourzending. De consument voegt dit formulier vervolgens toe aan je retourzending en stuurt het pakket op via het postkantoor.
 3. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van de bestelling en draagt alle risico's in verband met de retourzending en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op terugtrekking. De ondernemer raadt de consument dringend aan om een product verzekerd terug te sturen in een verzegelde verpakking. Indien een verzekerde retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van een retourzending ontkend wordt (bijvoorbeeld wanneer de vervoerder geen geldige handtekening kan tonen), kan de consument de vervoerder aansprakelijk stellen. Als afzender van de retourzending kan de consument de klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich mogelijk voordoet met de retourzending. De consument dient het (officiële, digitale) ontvangstbewijs met track & trace-informatie van zijn/haar retourzending te bewaren.
 4. Verzendkosten van de retourzendingen worden niet vergoed door KRAEK.
 5. Producten die op een werkdag voor 15:00u besteld zijn, worden over het algemeen binnen 1 tot 2 werkdagen geleverd door pakketdienst PostNL.
 6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Mocht de consument het product terugsturen naar een verkeerd adres en niet het juiste adres zoals vermeld op de website of het retourformulier, dan is KRAEK niet aansprakelijk voor een terugbetaling.
 8. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn/haar recht op ontbinding van de overeenkomst of zijn/haar bestelling wil annuleren terwijl de bestelling van de consument het magazijn van KRAEK al verlaten heeft (dit is op werkdagen meestal direct nadat de koper zijn/haar bestelling geplaatst heeft) - zelfs als de bestelling nog niet is aangekomen op het door de consument gekozen afleveradres - komen de kosten voor terugzending aan KRAEK voor rekening van de consument.
 9. KRAEK biedt gratis verzendkosten aan voor bestellingen vanaf EUR 50 aan consumenten in Nederland.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument het verkeerde product ontvangt, komen de kosten van de terugzending voor de rekening van de ondernemer.

 

8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

9 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. In geval van verzending van een bestelling naar een adres buiten de EU kan de consument invoerheffingen en belastingen verschuldigd zijn die geïnd worden bij de bezorging van de zending op het opgegeven afleveradres. De consument is verantwoordelijk voor betaling van deze invoerheffingen en belastingen. KRAEK heeft geen macht over deze kosten en kan de hoogte ervan niet voorspellen.

  

10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 1. Een defect aan de bestelling of een onjuist ontvangen product van de bestelling dient de consument binnen 14 dagen te vermelden via info@kraek.com om in aanmerking te komen voor een terugbetaling. 
 2. Bij aankoop van een KRAEK product is automatisch de KRAEK-garantie van toepassing. KRAEK verstrekt twee (2) jaar garantie op haar horloges, horloge accessoires en sieraden.
 3. De garantie is niet geldig in het geval van:
  • diefstal of verlies
  • opzettelijk toegebrachte schade
  • schade als gevolg van onjuist gebruik zoals krassen, stoten of vallen
  • normale slijtage of veroudering van de gebruikte materialen of schade als gevolg van onvoldoende zorg
 1. De garantie op een horloge geldt voor het uurwerk en niet voor andere onderdelen zoals het glas of de band. Zichtbare gebruikssporen op het glas of het bandje van een horloge worden beschouwd als normale gevolgen van gebruik. De invloed van transpiratie op het bandje verschilt per persoon, afhankelijk van de zuurgraad van de huid.
 2. KRAEK-horloges zijn 3 ATM waterdicht. Dat betekent dat het horloge bestand is tegen spatwater. 3 ATM-waterdichte KRAEK-horloges mogen niet gedragen worden tijdens douchen, baden, zwemmen of duiken. KRAEK-horloges mogen niet blootgesteld worden aan meer dan spatwater of aan chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakproducten.
 3. De consument erkent dat KRAEK-sieraden kwetsbaar zijn en kapot gaan bij ruw gebruik. De garantie op sieraden heeft alleen betrekking op aantoonbare productiefouten. KRAEK-sieraden mogen niet blootgesteld worden aan water of chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakproducten, aangezien dit verkleuring tot gevolg kan hebben.
 4. De garantie op een KRAEK-horloge vervalt als een derde partij reparatie- of andere werkzaamheden heeft verricht aan het product.
 5. De verzendkosten voor retourzending na een garantie- of reparatieverzoek (voor gebreken die ontstaan nadat de koper het product gebruikt heeft) komen voor rekening van de consument.
 6. Bij vragen over retourzending en garantie kan de consument altijd contact opnemen met KRAEK via e-mailadres info@kraek.com.

 

11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 1. Indien de bestelling die door de ondernemer is verzonden zoekt raakt of zoek is geraakt, of indien de consument beweert dat hij/zij de bestelling niet heeft ontvangen ook al blijkt dit wel uit de track- & tracegegevens, start de vervoerder een klachtenprocedure op. Er zal pas overgegaan worden tot een eventuele terugboeking of nieuwe verzending als de uitkomst van de procedure bekend is. De consument moet volledige medewerking verlenen aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien een bestelling is zoekgeraakt ten gevolge van een fout van de vervoerder en nadat de klachtenprocedure van de vervoerder is afgerond, zal de ondernemer het bedrag terugbetalen aan de consument of proberen om het bestelde product opnieuw te verzenden.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien een bestelling 14 dagen na de verzenddatum nog steeds niet afgeleverd is op het afleveradres van de consument (of het afhaalpunt), is de consument verplicht om KRAEK hiervan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen per e-mail (dus: uiterlijk 28 dagen na de verzenddatum).

  

12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

16 – Aansprakelijkheid

KRAEK is in geen geval aansprakelijk voor persoonlijke, lichamelijke en algemene schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen.

 

17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

18 – Persoonsgegevens en Privacy

KRAEK gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en voldoet aan de privacyregels zoals vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De consument heeft het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@kraek.com. KRAEK waarborgt de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door de consument verstrekte gegevens. KRAEK bewaart de gegevens in een bestand en gebruikt deze gegevens om de bestelling van de consument te verwerken. De gegevens worden bewaard om eventuele problemen met de verwerking van de bestelling af te handelen. KRAEK mag de gegevens van de consument gebruiken om producten aan te prijzen bij de consument.

 

You have successfully subscribed! Discount code; KRAEK5%
This e-mail address is incorrect or already registered.