Direct uit voorraad leverbaar
5% van je aankoopbedrag wordt gedoneerd
Gratis verzending vanaf €35
100 dagen bedenktijd

Winkelwagen Close

1 - Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2 - Identiteit van de ondernemer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw aankopen en uw gebruik van de website www.kraek.com en vormen een contract tussen u en van der Ham Design, KvK-nummer 77518896, Schoener 7, 1991XA Velserbroek (hierna te noemen "KRAEK" Door een aankoop te doen en deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 1. KRAEK biedt de volgende betaalmethoden aan: iDEAL, Bancontact, VISA, Mastercard, American Express, PayPal, Klarna Postpay, SOFORT, EPS, Giropay, KBC / CBC, Belfius Direct Net, ING Home'Pay. De consument is gebonden aan de voorwaarden van het betaalplatform dat hij / zij voor betaling heeft gekozen. KRAEK heeft geen zeggenschap over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

 1. Indien de consument een bestelling plaatst bij KRAEK, kan KRAEK de volgende informatie bij hem of haar opvragen:

 • naam en adres, zodat KRAEK de levering van het product correct kan afhandelen.
 • e-mailadres en telefoonnummer, zodat KRAEK de consument op de hoogte kan houden van de bestelling.
 • betaalgegevens, zoals het bankrekeningnummer van de consument. KRAEK gebruikt dit om de bestelling af te ronden. De gegevens worden versleuteld verzonden en niet opgeslagen.

Tijdens betalingen wordt de verbinding tussen de consument en www.kraek.com beveiligd. Met behulp van SSL worden de transactiegegevens versleuteld over internet verzonden. Om met SSL te betalen heeft de consument geen speciale software nodig. De consument herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van de browser.

Bij vragen kan de consument mailen naar info@kraek.com .

4. Bankgegevens KRAEK:

Naam: Van der Ham Design

Bankrekeningnummer: NL26 KNAB 0400 9273 06

Bank: KNAB

3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos en langs elektronische weg worden toegezonden. .

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen in een eenvoudig op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden gelezen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest voordelig is. voor hem of haar.

 1. KRAEK heeft het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van bezorging;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief van het gebruikte communicatiemiddel;
 • de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst herstellen;
 • alle andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 1. KRAEK is niet gebonden in geval van kennelijke fouten en vergissingen in onze aanbiedingen.

5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

 1. De ondernemer kan zich - binnen de wet - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een verlengde transactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

 1. KRAEK bevestigt onmiddellijk de ontvangst van een elektronisch ontvangen aanvaarding op het door de consument opgegeven e-mailadres. De consument is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres tijdens het bestelproces.

6 - Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag volgend op ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Indien het geretourneerde product is gecontroleerd en goedgekeurd, ontvangt de klant een e-mail ter notificatie en wordt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de consument teruggestort. Als de consument een ander product wil bestellen, moet hij of zij een nieuwe bestelling plaatsen. De verzendkosten van de aankoop worden terugbetaald als de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, dan zijn de verzendkosten van de aankoop voor rekening van de consument.

 1. Producten kunnen worden geretourneerd naar het retouradres in artikel 2.1. De consument dient op het bijgevoegde retourformulier aan te geven welk artikel wordt geretourneerd en eventueel de reden van je retourzending. De consument voegt dit formulier vervolgens toe aan je retourzending en stuurt het pakket via het postkantoor.

 1. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van de bestelling en draagt ​​alle risico's van retourzending en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht. De ondernemer raadt de consument dringend aan om een ​​verzekerd product in een verzegelde verpakking te retourneren. Als een verzekerde retourzending ontbreekt of beschadigd is of als de ontvangst van een retourzending wordt geweigerd (bijvoorbeeld als de vervoerder geen geldige handtekening kan tonen), kan de consument de vervoerder aansprakelijk stellen. De consument kan als afzender van de retourzending de klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich voordoet bij de retourzending. De consument dient het (officiële, digitale) ontvangstbewijs met track & trace informatie van zijn / haar retourzending te bewaren.

 1. Verzendkosten voor retourzendingen worden niet vergoed door KRAEK.

 1. Producten die op een werkdag voor 15.00 uur besteld zijn, worden over het algemeen binnen 1 à 2 werkdagen geleverd door PostNL pakketdienst.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zendt hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer terug, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Mocht de consument het product retourneren naar het verkeerde adres en niet het juiste adres zoals vermeld op de website of het retourformulier, dan is KRAEK niet aansprakelijk voor restitutie.

 1. Indien de consument gebruik wil maken van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden of zijn bestelling wil annuleren terwijl de bestelling van de consument reeds het magazijn van KRAEK heeft verlaten (dit is meestal op werkdagen direct nadat de koper zijn / haar bestelling geplaatst heeft) ) - ook al is de bestelling nog niet aangekomen op het door de consument gekozen afleveradres - komen de kosten voor retourzending naar KRAEK voor rekening van de consument.

 1. KRAEK biedt gratis verzendkosten voor bestellingen boven de € 50, - aan consumenten in Nederland.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht dient de consument zich te houden aan de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies bij het aanbod en / of uiterlijk bij levering.

7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen maximaal de kosten van retourzending voor rekening.

 1. Als de consument een verkeerd product ontvangt, komen de kosten van het retourneren voor rekening van de ondernemer.

8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. .

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

9 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Bij het verzenden van een bestelling naar een adres buiten de EU is het mogelijk dat de consument invoerrechten en belastingen verschuldigd is die worden geïnd bij aflevering van de zending op het opgegeven afleveradres. De consument is verantwoordelijk voor de betaling van deze invoerrechten en belastingen. KRAEK heeft geen zeggenschap over deze kosten en kan het bedrag niet voorspellen.

10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen bepalingen en / of overheid regelgeving. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden.

 1. De consument dient een defect aan de bestelling of een verkeerd ontvangen product van de bestelling binnen 14 dagen te melden via info@kraek.com om in aanmerking te komen voor restitutie.

 1. De KRAEK-garantie is automatisch van toepassing op de aankoop van een KRAEK-product. KRAEK geeft twee (2) jaar garantie op haar horloges, horlogeaccessoires en sieraden.

 1. De garantie is niet geldig in het geval van:

o diefstal of verlies

o opzettelijke schade

o schade door oneigenlijk gebruik zoals krassen, stoten of vallen

o normale slijtage of veroudering van de gebruikte materialen of schade door onvoldoende zorg

 1. De garantie op een horloge geldt voor het uurwerk en niet voor andere onderdelen zoals het glas of de band. Zichtbare gebruikssporen op het glas of de band van een horloge worden als normale gevolgen van gebruik beschouwd. De invloed van transpiratie op de band verschilt per persoon, afhankelijk van de zuurgraad van de huid.

 1. KRAEK horloges zijn 3 ATM waterdicht. Dat betekent dat het horloge bestand is tegen opspattend water. 3 ATM waterdichte KRAEK horloges mogen niet worden gedragen tijdens het douchen, baden, zwemmen of duiken. KRAEK horloges mogen niet worden blootgesteld aan meer dan spatwater of chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakmiddelen.

 1. De consument erkent dat KRAEK-sieraden kwetsbaar zijn en breken door ruw gebruik. De garantie op sieraden heeft alleen betrekking op aantoonbare productiefouten. KRAEK-sieraden mogen niet worden blootgesteld aan water of chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakproducten, omdat dit verkleuring kan veroorzaken.

 1. De garantie op een KRAEK horloge vervalt indien een derde partij reparatie of andere werkzaamheden aan het product heeft uitgevoerd.

 1. De verzendkosten voor retourzending na een garantie- of reparatieverzoek (voor gebreken die ontstaan ​​nadat de koper het product heeft gebruikt) komen voor rekening van de consument.

 1. Voor vragen over retourzending en garantie kan de consument altijd contact opnemen met KRAEK via e-mailadres info@kraek.com.

11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

 1. Indien de door de ondernemer verzonden bestelling zoekraakt of verloren gaat, of indien de consument claimt de bestelling niet te hebben ontvangen, hoewel dit blijkt uit de track & trace gegevens, start de vervoerder een klachtenprocedure. Alleen als de uitkomst van de procedure bekend is, vindt een terugboeking of herverzending plaats. De consument dient zijn volledige medewerking te verlenen aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Als een bestelling verloren gaat als gevolg van een fout van de vervoerder en nadat de klachtenprocedure van de vervoerder is afgerond, zal de ondernemer het bedrag aan de consument terugbetalen of proberen het bestelde product opnieuw te verzenden.

 1. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Indien een bestelling 14 dagen na de verzenddatum nog niet op het afleveradres van de consument (of het afhaalpunt) is afgeleverd, is de consument verplicht KRAEK hiervan binnen 14 dagen per e-mail (dus: uiterlijk 28 dagen) op de hoogte te stellen. dagen na de verzenddatum).

12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand. .
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand. .
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, als de consument over deze verlengde overeenkomst beschikt, kan deze tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. opzegtermijn van minimaal één maand. maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld uitbrengen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) worden niet stilzwijgend voortgezet en eindigen automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

13 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te worden voldaan. Bij een overeenkomst van dienstverlening wordt termijn daarna in rekening gebracht. de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 1. Bij niet betaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument kenbare redelijke kosten in rekening te brengen.

14 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte clausuleprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16 - Aansprakelijkheid

KRAEK is op geen enkele manier aansprakelijk voor persoonlijke, fysieke en algemene schade als gevolg van het gebruik van de goederen door de consument of derden.

17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager.

18 - Persoonlijke gegevens en privacy

KRAEK gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de privacyregels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De consument heeft het recht om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@kraek.com. KRAEK garandeert de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door de consument verstrekte informatie. KRAEK slaat de gegevens op in een bestand en gebruikt deze gegevens om de bestelling van de consument te verwerken. De gegevens worden opgeslagen om eventuele problemen met de verwerking van de bestelling op te lossen. KRAEK mag de gegevens van de consument gebruiken om producten bij de consument te promoten.

Je bent met succes geabonneerd! Kortingscode; KRAEK5%
Dit e mailadres is onjuist of al geregistreerd.